Vol266上身全裸胶带遮点秀美乳19P沙月儿爱蜜社

Vol266上身全裸胶带遮点秀美乳19P沙月儿爱蜜社

『内经』云:气行于阳,阳气满,不得入于阴,阴气虚,故目不得瞑;酸枣汤养血虚而敛阴气也。外宜羌活胜湿汤,内宜茵陈五苓散;喘甚,大陷胸丸。

不知,不效也;又不知,又不效也;其知者,已效也。故弱者卫气微,当是「阳气微」;迟者荣中寒,当是「脾中寒」,上下文义始属。

上条以不渴,小便数,多唾涎沫,为肺中冷,故以干姜佐甘草,是以温中为主也。若但臂不遂,此为痹;痹者,闭也,谓一节之气,闭而不仁也。

 阴阳离决,故当不治。巅谓浮也,上谓寸也,下谓尺也。

假令人病太阳病,得太阳脉,脉证相应,因为作太阳病汤药与服之;比还,如食顷,病人乃大吐下利,腹中痛,师问曰:我先来不见此证,今乃灾变怪异,缘何作此吐利?魏荔彤曰:此段就厥证论脉,知阳虚禁汗,因明诸逆发汗之贻误也。

湿之为病,或因外受湿气,则一身尽痛;或因内生湿病,则发热身黄。其形相像者,汗后而燥证相同也。

Leave a Reply